Oktawave Volume Storage

OVS oferuje trwały zapis danych dla instancji, dzięki czemu możesz zarządzać wolumenami dyskowymi, bez względu na to które instancje z nich korzystają, a także przypisać jeden wolumen wielu instancjom jednocześnie, budując np. klastry SQL czy rozwiązania High Performance Computing (HPC). OVS jest standardowym urządzeniem blokowym pracującym w jednym z pięciu standardów, które gwarantują następujące parametry:

  • Tier 1: do 1000 IOPS oraz do 150 MB/s ciągłego transferu,
  • Tier 2: do 20 000 IOPS oraz do 500 MB/s ciągłego transferu,
  • Tier 3: do 50 000 IOPS oraz 800 MB/s ciągłego transferu.
  • Tier 4: do 100 000 IOPS oraz 1,2 GB/s ciągłego transferu,
  • Tier 5: do 200 000 IOPS oraz 1,8 GB/s ciągłego transferu,
  • Każdy wolumen OVS może w dowolnym momencie zostać zmigrowany do innej klasy. Kopie migawkowe (tzw. snapshot) wykonywane są w kontekście instancji, do której wolumen został przypisany.

Płatności za wolumeny OVS obejmują ilość przypisanego miejsca (w GB) oraz liczbę wykonanych operacji IO.


Oktawave Private Network

Dzięki OPN możesz stworzyć wirtualne sieci prywatne. W ten sposób zbudujesz odizolowane od siebie strefy, dzięki którym np. do instancji odpowiedzialnych za obsługę baz danych nie będzie dostępu z sieci publicznej. Usługa OPN pozwala przypisać każdą instancję do jednej lub wielu utworzonych wirtualnych sieci prywatnych.


Oktawave Watch Service

OWS to usługa monitoringu zewnętrznego, który doskonale uzupełnia działanie posiadanych narzędzi, rozwiązując problemy, które nie są możliwe do wykrycia przez monitoring lokalny.

Podczas gdy wewnętrzne systemy monitoringu skupiają się głównie na podstawowych, niskopoziomowych parametrach systemowych (obciążenie procesora, temperatura, zajętość dyskowa, działanie procesu systemowego), nasz system sprawdza końcowy efekt współdziałania podsystemów odpowiedzialnych za treść i funkcje dostarczane użytkownikom końcowym. Innymi słowy, sprawdzamy czy użytkownik chcący skorzystać z serwisu może tego w pełni dokonać (End-User experience monitoring).

Nawet gdy rozległa awaria dotyka zarówno systemy informatyczne, jak i wewnętrzne systemy monitoringu, nasz monitoring wciąż działa i pozwala natychmiast powiadomić o zdarzeniu osoby odpowiedzialne. Jeśli nie jest zastosowany zewnętrzny monitoring, informacja o rozległej awarii może dotrzeć do administratora dopiero po jakimś czasie (telefon od klienta, innego działu, itp). W tym momencie liczy się każda minuta. Im szybciej administrator zareaguje na zdarzenie, tym wcześniej uda się przywrócić system do działania.

Oktawave Watch to również testy typu full page z analizą HAR szybkości ładowania się wszystkich elementów badanego serwisu. Dzięki analizie HAR zobaczysz, które elementy (takie jak np. pliki graficzne, style, skrypty, zewnętrzne linki) wpłynęły na czas otwierania się badanej strony internetowej oraz jakie fazy pobierania strony trwały najdłużej. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.


Oktawave Command Line Interface

CLI (ang. Command Line Interface), znany bliżej jako wiersz poleceń lub linia komend, to jeden z najczęstszych sposobów komunikacji człowieka z systemami IT. Dzięki specjalnej składni oraz określonemu dokładnie zestawowi poleceń możliwe staje się kontrolowanie komputerów, sieci czy chmur obliczeniowych. Polecenia te możemy wydawać ręcznie, wpisując je pojedynczo w tzw. konsoli do zarządzania, lub automatycznie, grupując je w skrypty i uruchamiając w całych paczkach.

W chmurze obliczeniowej Oktawave możliwe jest komunikowanie się z instancjami z wykorzystaniem właśnie CLI. Wystarczy pobrać odpowiednie oprogramowanie Oktawave CLI (do pobrania stąd: https://github.com/oktawave-code/oktawave-cli), zainstalować w systemie operacyjnym i uruchomić odpowiednie polecenie z poziomu konsoli administracyjnej. Obecnie narzędzie to jest dostępne w postaci paczek dla systemów Open SUSE, CentOS, Debian oraz Ubuntu, a także w postaci plików źródłowych do samodzielnej kompilacji.

Po zainstalowaniu Oktawave CLI w systemie można zacząć zdalne zarządzanie swoimi instancjami w chmurze. W tym celu należy przejść proces autoryzacji i zacząć wydawać polecenia lub uruchamiać skrypty. Standardowa konstrukcja polecenia ma następującą postać.

oktawave-cli NAMESPACE COMMAND [arguments]

Mamy tutaj do czynienia z argumentem NAMESPACE, określającym najczęściej rodzaj usługi, do której się odnosimy, COMMAND, który określa czynność wykonywaną na danej instancji lub kontenerze, a także z parametrami uszczegóławiającymi